Kvkk

EFE SHIPPING AND TRADING
Hellas S.A

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

İş bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Bildirim Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin
işlenmesi ve aktarılması kapsamında tanzim edilmiş olup KVKK kapsamında, EFE
SHIPPING AND TRADING Hellas S.A (“EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS
S.A”) ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak
kabul edilecektir.

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A için
büyük önem arz etmekte olup, kişisel verileriniz mevzuatın belirlediği koşullara uygun
olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle,
mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.

1. Veri Sorumlusu ve Veri Temsilcisi
KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak EFE SHIPPING AND
TRADING HELLAS S.A tarafından aşağıdaki açıklamalar kapsamında işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği
EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A tarafından toplanan kişisel verileriniz,
EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A ve EFE SHIPPING AND TRADING
HELLAS S.A ile iş ilişkisi içerisinde olan her türlü gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek,
tarafınızla yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesi ve ifa edilmesi ile kanuni
yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli gemi işletmeciliği ve gemi
donatımı faaliyetleri, gemi acenteleri ile olan ilişkiler çerçevesinde yürütülen faaliyetler,
seyahat firmaları ile olan ilişkiler, ulusal ve uluslararası mevzuatlar gereğince, yerel
otoriteler, bayrak devleti ve liman devleti ile yürütülen prosedürler, çalışılacak bankalar,
sigorta firmaları, taşeron fimalar ve tedarik firmalarının hizmetleri gereği yürütülen
faaliyetler, gemi klas kuruluşları ve işletmemizin temel hedefleri doğrultusunda
emniyetli ve kaliteli bir gemi işletmeciliği faaliyetinin sunulması, amacı ile KKVK’nun
5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları dahilinde
işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları
EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A tarafından toplanan kişisel verileriniz;
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru
amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine
uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak
ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (2) maddesi başlığı altında
sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı
ortaklıklarımız, EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A tarafından
hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/finansman ortağı
olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi
ya da kuruluşlara, EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A’ın bağlı şirketleri,
danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, Merkezi Kayıt
Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine
aktarabilir. EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A, kişisel verilerinizi, gerekli
güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda
veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A tarafından değişik
yollardan; EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A’ın merkezi, acenteleri, diğer
alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar,
çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem
platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla elde edilebilir.
Kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları kapsamında bu metnin 2. ve 3. maddelerinde
belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.
Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin
verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

5) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen
yöntemlerle EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A’a iletmeniz halinde, EFE
SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini
öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
 KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak
ile ilgili talebinizi, yazılı olarak EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A’a
iletebilirsiniz. KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ekteki (EK) formu doldurarak,
formun ıslak imzalı bir nüshasını EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A’a
hitaben “99, Akti Miaouli, 185 38
Piraeus – GREECE adresine kimliğinizi gösteren belgeler ile bizzat elden iletebilir veya
Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.
EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A’ın KVKK’unda olabilecek değişiklikler ve
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu
aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

EK
EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A ŞİRKETİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır),
KVKK’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış
olup, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu olan EFE SHIPPING AND TRADING
HELLAS S.A’a bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS
S.A’a yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak elden kimlik teyitli veya noter
vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir

Başvuru Adresi: 99, Akti Miaouli, 185 38 Piraeus – GREECE

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfa üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A’a iletilmiş olan başvurularınız, KVKK’nun
13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı
tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili KVKK’nun 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan
tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

Ad :
Soyad :
T.C Kimlik No :
Telefon No :
E-posta :
Adres :

B. Lütfen EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A ile olan ilişkinizi belirtiniz.

MÜŞTERİ
İŞ ORTAĞI
ÇALIŞAN
İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN
HİSSEDAR
DİĞER

C.Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

C. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.

İşbu başvuru formu, EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A ile olan ilişkinizi
tespit ederek, varsa, EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A tarafından işlenen
kişisel verileriniz ile ilgili başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap
verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri
paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel
verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için EFE
SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A ek evrak (Kimlik belgesi veya sürücü belgesi
sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru
yapılması halinde EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A, söz konusu yanlış
bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
EFE SHIPPING AND TRADING HELLAS S.A, KVKK’nda olabilecek değişiklikler ve
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu formda
değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :